شهید محمداسماعیل اعتضادی

 

محمداسماعیل اعتضادى
کیست که به پیمان خود از خدا وفادارتر.
خدایا، بسویت مى‌آیم تا به عهد خود وفا نمایم.
مپندارید آنان که درراه حق شهید شده‌اندمرده‌اند، خیر آنها زندگانى هستند و درنزدپروردگارشان ومتنعم به انعامات او…( قرآن کریم ).
وصیت نامه اسماعیل اعتضادى به نام خدا بنام خداى درهم کوبنده مستکبران ونوید دهنده وراثت مستضعفین
بادرود به همه گلگون کفنان راه حق وآزادى وباسلام به پدرومادروبرادران وخواهرانم امیدوارم که یکایک شماازمن راضى باشید وازبدیهاى من چشم پوشى کرده باشید بله پدربله مادردیگرمرده زنده بودن کافى است دیگرگوشه نشینى ومنتظراینکه دیگران بلند شودتمام شده بایدبلندشدباید حسین واربلندشدتازینبى ها هم بلند شوند وبابلند شدن هردوى آنها نابودى یزیدیها رابدنبال خوددارند .الله اکبر ،الله اکبرخمینى رهبرمن اکنون که این وصیت نامه رامى نویسم درشرایطى هستم که دقیقا مى دانم چه مى کنم وباافتخارانجام مى دهم لذا برادرم عباس اعتضادى (عباسعلى )راقیم خوددانسته‌تابعضى ازکارهاى شخصى اینجانب راخیلى بیشتر ازسایرین درجریان هست لطف کرده انجام دهد.
۱-مبلغى معادل هزاروصدتومان به مهدى تحصیلى بدهکارم ۲-مبلغ صدوپنجاه تومان به رسول اعتضادى بدهکارم ۳-فکرمى کنم مبلغ صدتادویست تومان به اصغرعباس زاده بدهکارباشم که رضایتش راجلب مى کنى ۴-مقدارى درحدودیک لیتر بنزین به محمد عابدینى بدهکارم سعى شود عین بنزین به اوتحویل دهید ۵-نوارى ازمحمدآفریده هست که آنرابه اومى دهید .
عباس جان لطفاتمام این قروض مراخودت شخصابپردازکه بهتردرجریان حسابهاى هم هستیم .ضمنامبلغ ۱۲۰۰یا۱۴۰۰تومان ازانستیتوکرمانشاه بعنوان کمک هزینه ووام مسکن طلبکارم آنراجهت اداى قروض من‌مى توانى دریافت دارى ومبلغ پنجاه تومان به اصغردانشور بده .
مردم کوچه‌که اهل خانواده مان پدرومادر،برادران وخواهران دربانک رهنى مشهد واقع درخیابان جم بالاترازسینماآریا دفترچه اى به نام من اسماعیل اعتضادى به شماره‌۷۶۱۴۲ مربوط به پس اندازمسکن بازشده هست که مبلغى قابل توجه درآن هست کل موجودى دراین دفترچه مربوط به برادرم عباسعلى اعتضادى مى باشد که درزمانى که دربیمارستان بسترى بوده توسط من درآنجا واریزشده که کل موجودى به وى مستردگردد.هم چنین دربانک ملى شعبه ۱۳۱مبارزان تهران مبلغى برابر۶۱۰۰۰ریال دردفترچه شماره ۷۲۵۲۷۰موجوداست که این مبلغ نیز کلامربوط به برادرم عباسعلى اعتضادى است که باید به وى مستردگردد.تادرصورت پیداشدن جسد من‌آنراحتمابه مشهد ببرید دولت جمهورى اسلامى ایران تازمانى که خانواده ام اطلاع ازجسدمن پیدانکردندنسبت به این قسمت وصیت من مسئولیت داردکه جسد مرادرمشهدبه خانواده ام تحویل دهد. ازخانواده ام خصوصاپدرم مى خواهم که مغازه رابیشترازیک نیمروزنبنددزیرابافعالیت بیشتروبابه حرکت درآوردن هرچه بیشتر چرخ اقتصادى مملکت مشت محکمى بردهان امپریالیست آمریکاوسوسیال امپریالیسم بزننداین وصیت نامه درمورخ
۲۲/۸/۵۹درتهران منزل اجاره ام واقع درشمیران نوودرحضوردوست عزیزم برادرمهدى تحصیلى توسط خودم ودرسلامتى کامل نوشته شده .
درودبررهبرکبیرانقلاب اسلامى ایران

Related posts

پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *