حامیان کنگره شهدای دانشجو

وزارت علوم :

www.msrt.ir

روابط عمومی سپاه

www.sepahnews.com

بنیاد حفظ آثار

www.defapress.ir

وزارت بهداشت

www.behdasht.gov.ir

جهاد دانشگاهی

www.acecr.ac.ir

صداو سیما

www.irib.ir

بیناد شهید

www.isaar.ir

دانشگاه فرهنگیان

www.cfu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه آزاد

www.iau.ac.ir

دانشگاه فنی حرفه ای

www.tvu.ac.ir

دانشگاه علمی کاربردی

www.uast.ac.ir

سازمان بسیج دانشجویی

www.bso.ir